NEUROPSYKIATRISET (nepsy) VALMENNUKSET

Neuropsykiatriset (nepsy) valmennukset

Ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset koulutukset ja valmennukset

Neuropsykiatristen oireyhtymien (mm. ADHD, Asperger ja Tourette) ratkaisukeskeisissä hoitomuodoissa

  • Opitaan ymmärtämään käyttäytymisen syitä ja tilanteita
  • Löydetään yksilökohtaiset vahvuudet
  • Vahvistetaan toimivaksi koettuja toimintatapoja

Valmennusprosessi perheille ja lasten kanssa toimiville muille aikuisille

Vaihtoehtoja Vanhemmille Avaimia Ammattilaisille – on neuropsykiatrinen valmennusprosessi, joka tarjoaa matalan kynnyksen varhaista tukea lapselle, perheelle ja lapsen kanssa toimiville muille aikuisille. Yhteistä haastavaksi koetussa arjessa on perheiden mukaan lasten tottelemattomuus, levottomuus ja toimintojen kaaos.

Valmennusprosessi koostuu hyviksi havaituista, tutkituista ja useaan kertaan kokeilluista neuropsykologisista ohjausmenetelmistä ja niiden soveltamisesta kunkin tarpeisiin. Valmennus on ”koulua” eli käypähoitosuosituksen mukaista psykoedukatiivista, yhdessä pohtivaa ja kokemuksellista omien toimintatapojen tutkimista sekä uusien vaihtoehtoisten menetelmien kokeilemista.

Johdonmukaisesti toteutettuna uusiin ohjaustapoihin sitoutunut aikuinen innostaa lapsen mukaan onnistumaan. Onnistumisen kokemus lisää uskoa tulevaisuuteen sekä synnyttää luottamusta aikuisen ja lapsen välille. Aikuisen kyky nähdä lapsessa olevat mahdollisuudet lisäävät halua ymmärtää käyttäytymistä.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisille asiakkaille. Valmennusta myönnetään mm. terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumuksilla.

Neuropsykiatrinen -terminä viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle tyypillistä on neurologinen alkuperä. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuin on tarkkaavaisuushäiriö ADHD, mutta käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Neuropsykiatristen oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat myös olla seurausta jostain vammasta, esimerkkinä aivovammapotilaat. Jotkut neuropsykiatrisiksi luokiteltavat oireet voivat alkaa myös aikuisiällä.

Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja. Toiminnanohjaus on ikään kuin toiminnan “lennonjohto”, eli sillä tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi. Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa

SAATUJA PALAUTTEITA