Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Aika

12.09.2019 – 15.05.2020

1. lähijakso 12.-13.9.2019
2. lähijakso 24.-25.10.2019
3. lähijakso 11.-12.12.2019
4. lähijakso 28.-29.1.2020
5. lähijakso 18.-19.3.2020
6. lähijakso 14.-15.5.2020

Koulutuspäivät ovat klo 9.00-16.00.

Paikka

Frami (Kampusranta 9, Seinäjoki), C-osa, 1.krs, Epky-luokka

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä tietous autismikirjon häiriöistä
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kuvaus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Suoritustapa

Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.

Lähiopiskelu sisältää: 
• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• Vierailevien asiantuntijoiden luennot
• Valmennusharjoittelu
• Workshop-tyyppinen työskentely
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• Omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• Henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• Perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6-7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää, krijareflektio kahdesta kirjasta
• Vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
• Vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• Oma valmennusasiakas → jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
• Valmennuspäiväkirja
• Valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutusmateriaalista.

Pääkouluttajana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Vierailevat asiantuntijat:

  • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
  • Kokemusasiantuntija, ADD – aikuinen Aleksi Lehtinen + avustaja
  • Positiivisen psykologian asiantuntija
  • Muita eri alojen asiantuntijavieraita, esim. autismikirjon (Asperger) asiantuntija, lastensuojelun asiantuntija, päihdekuntoutuksen asiantuntija

Opintopisteet

30 op

Hinta

2800 euroa (sisältää opetuksen, ohjauksen, laajan koulutusmateriaalin sekä aloitus- ja päättäjäiskahvit), laskutus erissä.

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston toimisto p. 050 431 7072, info(at)epky.fi tai koulutussuunnittelija Heli Kaunisto p. 050 431 7074, heli.kaunisto(at)epky.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuneille lähetetään noin viikkoa ennen koulutuksen alkua vahvistusviesti ja laskun ensimmäinen erä. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös sen!

Ilmoittautumiset

25.08.2019 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelupaikan peruutuksen voi tehdä maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Peruminen tulee tehdä sähköpostitse info@epky.fi tai puhelimitse 050 431 7072. Mikäli peruutus tehdään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % kurssimaksusta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, peritään koko kurssimaksu. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli osallistuminen estyy sairauden vuoksi (lääkärintodistus). Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Author

admin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.