Tietosuojaseloste 19.6.2018

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

ValoaNäkyvissä Oy Metsätie 5 B 04400 Järvenpää

Tarja Seppälä +358 400 400 677 tarja@valoanakyvissa.fi

 1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- ja sopimussuhteeseen, jossa rekisteröity on osapuolena ja henkilö on suostunut henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • yhteydenpito asiakassuhteen aikana
 • lakisääteisten mm. kirjanpitovelvoitteiden täyttäminen
 • yhteydenottolomakkeet yrityksen sivuston käyttäjälle
 1. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/ organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä ja tilaajalta itseltään

 • www-lomakkeella lähetetyillä vieteillä
 • sähköpostitse
 • puhelimitse
 • sosiaalisen median palvelujen kautta
 • sopimuksista
 • asiakastapaamisista
 • muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

Tietosuojaseloste 19.6.2018

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ValoaNäkyvissä Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisteröidyn ylläolevien oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tarja@valoanakyvissa.fi